Návrh domovního řádu

Domovní řád Společenství pro dům Zderad

I. Úvodní ustanovení
I/1. Účelem Domovního řádu je zajistit dodržování pravidel pro klidné soužití obyvatel domu, dodržování pořádku a
hygienických podmínek ve společných prostorech domu a na příslušenství k bytům vlastníků, pečovat o bezpečnost
domu a jeho obyvatel podle platných právních předpisů a Stanov, popřípadě technických předpisů.
I/2. Pravidla a předpisy, která se váží k vlastníkovi bytu platí i pro osoby, jimž vlastník byt pronajal a to v těch bodech, kde
se jedná o udržování pořádku, dodržování příslušných zákonů (zejména zákona o odpadech), bezpečnosti domu,
společných prostor v domě v zájmu klidného soužití mezi a vlastníky a nájemci, v ostatních případech, jako je úprava
bytových prostor, příslušná povolení k úpravám projedná s vlastníkem, který jedná s orgány SVJ a přijímá od orgánů SVJ
příslušné pokyny. Pokud hodlá vlastník bytu pronajmout byt s příslušenstvím, oznámí, podle zákona, jména a kontakty na
osoby, kterým byt pronajímá a je povinen je seznámit s Domovním řádem.

II. Povinnosti společenství vlastníků vůči vlastníkům bytů
Povinnosti Společenství a jeho orgánů vůči vlastníkům bytů jsou vymezeny stanovami Společenství.

III. Práva a povinnosti vlastníka bytu
Práva a povinnosti vlastníka bytu jsou obecně vymezeny stanovami Společenství.
Pro udržení pořádku v domě platí zejména tato další ustanovení:
III/1. Vlastník bytu je oprávněn vyžadovat po výboru SVJ, aby mu zajistil nerušené bydlení v jeho bytě tím, že společné
části domu budou užívány v souladu zejména s tímto domovním řádem a že bude včas zajišťováno odstraňování závad,
které je omezují v bydlení a zajištěny bezpečnostní podmínky užívání společných prostor podle platných právních
předpisů. Vlastník bytu je povinen zajistit bezpečnost procházejících osob po okny domu, zejména upevněním předmětů
(např. truhlíky s květinami) podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
III/2. Úklid, údržbu a opravy bytu a jeho zařízení provádí vlastník bytu na svůj náklad. Úklid, údržbu a opravy bytu
společných prostor (schodiště, chodby v přízemí a sklepní prostory). Zimní údržba se provádí podle příslušných
ustanovení zákona o pozemních komunikací. Prostředky a pomůcky pro úklid, ke kterému se počítá i údržba chodníků a
pozemků, náležející domu, jsou zajišťovány výborem SVJ z příslušného fondu..
III/3. Vlastník bytu může provádět úpravy bytu podle vlastního uvážení. U stavebních úprav bytu je nutné stavební povolení
po předchozím vyjádření výboru SVJ. Úpravami v bytě nesmí ohrozit výkon vlastnického práva vlastníků ostatních bytů
ani nesmí ohrozit funkčnost společných částí domu. Úpravy bytu, jimiž se mění vzhled domu nebo jeho vnitřní
uspořádání, může vlastník bytu provádět jen se souhlasem SVJ. Pokud při opravách a úpravách bytu bude vlastník užívat
společných částí domu nad obvyklou míru, např. k časově omezenému skladování potřebného materiálu, je povinen
zajistit bezpečné uložení materiálu a o této činnosti informovat předem SVJ. Vlastník bytu po skončení úprav je povinen
odstranit ze společně užívaných prostor (chodby, schodiště, přístupové prostory ke sklepům, popř. jiné prostory
náležející k bytům vlastníků veškerý odpadový materiál, sypký materiál a jiné předměty, které využil při úpravách bytu a
na své náklady na skládku.
III/4. Vlastník bytu je povinen při používání popelnic, se řídit zákonem o odpadech a pokyny osob, které zajišťují
dodržování pořádku kolem popelnic.
III/5. Pověřený člen výboru Společenství pro dům může vstoupit do bytu zásadně jen se svolením vlastníka bytu a po
předchozím ohlášení. Vlastník bytu nemůže odmítnout jeho vstup v případě, že to nezbytně vyžaduje úprava, provoz a
opravy ostatních bytů, popřípadě společných částí domu anebo opatření k zastavení či šíření škod z havárie nebo živelní
události.
III/6. Vlastník bytu je povinen přispívat SVJ pravidelně měsíčně na úhradu výdajů, které má SVJ jako správce společných
částí domu, do příslušných fondů SVJ. Spolu s tím platí vlastník bytu měsíční zálohy za služby poskytované mu v
souvislosti s bydlením a zprostředkovávané SVJ.

IV. Užívání společných prostor a zařízení domu
IV/1. Společné prostory a zařízení domu se mohou používat pouze k účelům, k nimž jsou určeny a tak, aby nedocházelo
k omezování práv ostatních vlastníků bytů. Vchody, chodby, schodiště apod. musí zůstat volné. Není přípustné používat
společné prostory ke skladování čehokoli, co náleží jen jednomu nebo několika vlastníkům bytů v domě, pokud nemají od
SVJ povolení k časově omezenému využití těchto prostor pro sebe. Dostatečně velké společné prostory může SVJ
vyhradit vlastníkům bytů k užívání pro určitý účel, např. pro jízdní kola.
IV/2. Společná zařízení domu se mohou používat pouze podle pravidel stanovených SVJ. Pokud je používání společného
zařízení spojeno se spotřebou energie nebo vody, je uživatel povinen spotřebu uhradit způsobem, který mu SVJ určí.
Výjimkou je využívání úklidové místnosti v suterénu pro účely úklidu společných prostor. Jakékoliv úpravy na elektrickém
osvětlení elektrických zařízení je povoleno pouze se svolením správy domu. Hlavní uzávěry vody, plynu, elektrické skříně
a podobná zařízení musí být volně přístupná. Je s nimi zakázána jakákoliv neodborná manipulace, pokud nejde o
odvrácení nebezpečí pro osoby a dům.
IV/3. Ve společných prostorech domu je zakázáno parkování motorových vozidel - bytový dům nemá k tomuto účelu
zkolaudovaný prostor .
IV/4. Vlastníci bytů jsou povinni umožnit pověřenému správci nebo dodavateli přístup k uzávěrům plynu, vody a tepla a k
měřičům spotřeby i v případě, že jsou umístěny v jejich bytě.
IV/5. Vlastníci bytů jsou na výzvu výboru SVJ povinni zanechat nedovoleného užívání společných prostor a zařízení, tj.
např. odstranit z chodby své věci, které tam skladují.
IV/6. Způsobí-li vlastník bytu nebo osoby s ním bydlící škodu na společných prostorách a zařízeních domu, je vlastník
bytu povinen ji na svůj náklad bezodkladně odstranit. Neučiní-li tak, zajistí odstranění škody SVJ a to na náklad vlastníka
bytu.

V. Zajištění pořádku a čistoty v domě
V/1. Osoby bydlící a zdržující se v bytě jsou povinni udržovat čistotu a pořádek v domě.
V/2. Ve společných prostorách domu je zakázáno kouření.
V/3. Čištění věcí, např. klepáním a vytřepáváním, je možné jen na místech k tomu určených a mimo dobu nočního klidu.
Znečištěný prostor musí být uveden do původního stavu.
V/4. Čištění věcí na chodbách nebo v jiných prostorách domu není dovoleno.
Pořádek a čistota ve společných prostorách domu a na přilehlých pozemcích se udržuje v následujícím rozsahu:
a) mytí a stírání schodiště a chodeb vč. chodeb před výtahy, čistění oken a zábradlí na chodbách a schodištích,
udržování čistoty v místnostech určených ke společnému užívání.
b) osvětlování schodišť, chodeb a jiných společných prostor

VI. Klid v domě
VI/1. Vlastník bytu je povinen zajistit, aby všichni, kdo byt obývají, nerušili ostatní obyvatele domu nadměrným hlukem.
VI/2. Pokud je vlastník bytu nucen vydávat nadměrný hluk ve svém bytě, např. v důsledku oprav bytu, oznámí to předem
sousedům a dobu obtěžování hlukem zkrátí na nejkratší možnou míru.
VI/3. V době nočního klidu od 22. 00 hod. do 06. 00 hod. se nesmí používat hlučné domácí spotřebiče, ani jinak rušit
hlukem.

VIII. Chov domácích zvířat
VIII/1. Vlastníci bytů mohou chovat jen takový počet domácích zvířat takového druhu, který neobtěžuje zvláště hlukem
a zápachem ostatní obyvatele domu.
VIII/2. Vlastníci bytů jsou odpovědni za jimi chovaná zvířata; v tom zejména zajistí, aby zvířata nenarušovala výkon
vlastnických a užívacích práv ostatních vlastníků bytů a dalších uživatelů domů. Znečištění společných částí a jiných
prostor a zařízení v domě chovanými zvířaty jsou jejich vlastníci povinni odstranit. To platí i o škodách, které zvířata v
domě způsobí.
IX. Ustanovení společná a závěrečná
IX/1. Jsou-li uživateli bytů v domě i nájemníci, vztahuje se na ně domovní řád s tím, že jejich bydlení je upraveno nájemní
smlouvou uzavřenou podle ustanovení občanského zákoníku se všemi důsledky, které z toho plynou.
IX/2. Spory vzniklé mezi vlastníky bytů a pověřeným správcem řeší výbor SVJ, pokud řešení nenáleží jinému orgánu.
Porušení povinnosti a zásad uložených domovním řádem může být předmětem řešení a jednání orgánů SVJ, ve vážných
věcech i právní cestou.
IX/3. Dodržování domovního řádu bude kontrolováno členy výboru SVJ a správcem. Porušování domovního řádu bude
řešeno dle platných zákonů a vyhlášek.
IX/4. Domovní řád je schvalován ve smyslu stanov „Společenství“ shromážděním vlastníků. Dojde-li ke změnám
domovního řádu v době mezi shromážděními vlastníků, tyto změny jsou považovány za dočasné a jsou schvalovány
výborem Společenství pro dům a platí až do shromáždění vlastníků, které je buď potvrdí, nebo zruší.

X. Platnost domovního řádu
Tento Domovní řád byl schválen usnesením řádné schůze“ Společenství“ (doplnit adresu) ze dne 23.5.2016 a v tomto znění platí až do následující změny provedené shromáždění Společenství.

Komentáře

I do consider all the ideas you have presented on your post. They're really convincing and will certainly work.
Packers And Movers Bangalore

Thanks for the nice post

Packers and Movers Bangalore Will Ensure Tension-Free Move

Ready to move? Request free quotes today!

Packers and Movers Bangalore @ http://www.shiftingguide.in/packers-and-movers-bangalore.html

Engineering as a subject combines mathematics, logic and science to find solutions to our daily life problems. Over the last few decades, engineering as a profession has seen vast expansion.
CGC campus
MBA private college in punjab
MBA with best placement in chandigarh
BBA College in Punjab
BCA college Punjab

Přidat komentář

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.